15 dic. 2009

Wu Taichi Maestro Ma Jiangbao y Jean-christophe Raynal

8 dic. 2009

Clips de video de forma de lanza Maestro Fei Guo Qing. Lanza-Taiji estilo Wu. Shanghai